10.12.2005. aastal loodud seltsi eesmärk on kõigi Vasalemma valla laste õiguste, arengu ja huvide kaitsmine.
Seltsil on 14 liiget ning juhatus, kuhu kuuluvad Tiiu Mets, Küllike Zukker, Liivika Erissaar, Hanna Uustal ja Kaire Veeroja-Vannaasseme.

laupäev, 17. märts 2012

Lastekaitse korraldus Eestis

Lasteombutsmani kodulehelt leiab palju kasulikku infot. Toome siinkohal välja ühe olulise osa ehk selle, kuidas lastekaitse Eestis korraldatud on.

LASTEABI

Telefon: 116111
Kodulehekülg: www.lasteabi.ee
Lasteabiga võivad ühendust võtta lapsed ise ja ka kõik teised inimesed üle Eesti, kes soovivad nõu lastega seotud küsimustes.

RIIGI LASTEKAITSE KORRALDUS

Eesti riigis on lastekaitse korraldatud kolmel tasandil: kohalikul, maakondlikul ja riiklikul. Kõige esmalt tegeleb lapse kaitse ja abistamisega kohalik tasand (linn või vald). Riiklikul tasandil toimub kõiki Eesti lapsi puudutavate otsuste tegemine. Maakondlik tasand nende vahel toetab ja kontrollib kohalikku tasandit laste kaitse tagamisel ja täide viimisel ning aitab riiklikku tasandit lastekaitse ülesannete täitmisel.

Linn või vald (kohalik tasand)

Linna- või vallavalitsuse ülesanne on korraldada lastekaitsetöötaja abil kõikide oma linnas või vallas elavate laste kaitset ja abi. Lastekaitsetöötaja on sõlmpunkt, kellele võivad kõik teatada abi või kaitset vajavast lapsest ning perest. Tema ülesanne on kokku koguda informatsiooni lastelt ja lastega kokkupuutuvatelt osapooltelt (vanemad või hooldajad, lähedased, naabrid, haridus-, tervishoiu-, politseitöötajad jne).

Linnad ja vallad pakuvad oma elanikele erinevaid toetusi (nt toetus laste toitlustamiseks koolis või lasteaias vms) ja teenuseid (nt sotsiaal- või psühholoogiline nõustamine vms). Lastekaitsetöötaja ülesanne on tunda linna või valla toetamisvõimalusi ja vastutada nende asjakohase jagamise ning määramise eest.

Kohaliku omavalitsuse ülesanne on paigutada laps viivitamatult ohututesse tingimustesse ning pöörduda kohtusse, kui pere seab ohtu lapse elu ja tervise. Lapse perest eraldamise ja hooldusõiguse piiramise otsustab kohus.

Linna- või vallavalitsuse korraldatud on enamiku lasteaedade ja koolide õppe- ning kasvatustegevus.

Linna- või vallavalitsuste kontaktandmed:

Maakond (maakondlik tasand)

Maavanem kontrollib oma maakonna linnade ja valdade poolt lapsele ning tema perele pakutavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteeti, sotsiaaltoetuste ja -teenuste ning muu abi andmise või sellest keeldumise otsuseid ja otsuste seaduslikkust ning oma maakonna lasteaedade ja koolide õppe- ning kasvatustegevust.

Lisaks korraldab maavanem linnade ja valdade lastekaitsetöötajate koolitust ning nõustamist, lastekaitsestatistika kogumist, lapsendamist, asenduskoduteenuse rahastamist jms. 

Maavalitsuste kontaktandmed:

Riik (riiklik tasand)

Riiklik tasand tegeleb laste hoolekande, tervishoiu, hariduse, huvitegevuse, töö, puhkuse, turvalisuse jms korraldamisega. Lapse õiguste tagamine ja lastekaitse puudutab riiklikul tasandil mitmeid erinevaid asutusi. Allpool on toodud mõned neist, kellega lastel ja peredel on sagedasemaid kokkupuuteid.

Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakond kavandab ja viib ellu lapse õiguste ning lastekaitse poliitikat kõikide Eesti laste nimel. Osakond koordineerib lapse ja perede arengukava elluviimist ning valmistab ette lastekaitset puudutavaid poliitilisi otsuseid, õigusaktide eelnõusid, standardeid ja juhendmaterjale.

Haridus- ja Teadusministeerium koordineerib hariduse ja noorsootöö korraldust, sh õppekavade, -kirjanduse ja -vahendite, -metoodikate jms koostamist, samuti valmistab ette hariduse ja noorsootöö valdkonna õigusaktide eelnõusid.
Kodulehekülg: www.hm.ee

Sotsiaalkindlustusameti koosseisus olevate piirkondlike pensioniametite kaudu makstakse toetusi lastega peredele, samuti vanemahüvitist ning elatisabi.

Politsei- ja Piirivalveameti kõigis neljas piirkondlikus prefektuuris on ametis noorsoopolitseinikud, kes tegelevad ennetustegevuse ja korrakaitsega. Iga prefektuuri kriminaalbüroos on moodustatud lastekaitseteenistused, kes tegelevad laste vastu suunatud ja laste poolt korda saadetud kuritegude uurimisega.

KODANIKUÜHENDUSED
  
Õpilased


Lapse õiguste ja huvide eest seisvad organisatsioonid


Lapsevanemad
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar