10.12.2005. aastal loodud seltsi eesmärk on kõigi Vasalemma valla laste õiguste, arengu ja huvide kaitsmine.
Seltsil on 14 liiget ning juhatus, kuhu kuuluvad Tiiu Mets, Küllike Zukker, Liivika Erissaar, Hanna Uustal ja Kaire Veeroja-Vannaasseme.

reede, 28. oktoober 2011

Kohe algab november – lapse õiguste kuu

Eesti ühines 20. novembril 1991 ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga, mis kajastab kõigil maailma lastel olevaid rahvusvaheliselt tunnustatud õiguseid.

Eesti Vabariik tähistab tänavu ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga ühinemise 20-ndat aastapäeva ning selle puhul on MTÜ Lastekaitse Liit nimetanud novembri Lapse õiguste kuuks. Lisainfo toimuvatest tegevustest. 

Igal lapsel on muuhulgas:
 • sünnipärane õigus elule
 • õigus nimele
 • õigus omandada kodakondsus
 • õigus võimaluse piires tunda oma vanemaid ja olla nende poolt hooldatud
 • õigus säilitada oma seadusega tunnustatud identiteet, sealhulgas kodakondsus, nimi ja perekondlikud suhted ilma ebaseadusliku vahelesegamiseta
 • õigus mitte olla eraldatud oma vanematest vastu nende tahtmist, välja arvatud juhul, kui niisugune eraldamine toimub lapse huvides
 • õigus säilitada regulaarsed isiklikud suhted ja otsene kontakt mõlema vanemaga, kui see ei ole lapse huvidega vastuolus
 • õigus väljendada oma vaateid vabalt kõikides teda puudutavates küsimustes
 • õigus sõnavabadusele
 • õigus mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadusele
 • õigus moodustada ühinguid ja vabadus rahumeelseteks kogunemisteks
 • õigus sellele, et tema eraellu, perekonnaellu, kodusse ega kirjavahetusse ei või meelevaldselt ega ebaseaduslikult sekkuda, samuti ei tohi ebaseaduslikult rünnata tema au ja head mainet
 • õigus seaduslikule kaitsele
 • õigus juurdepääsuks mitmekülgsele riiklikule ja rahvusvahelisele informatsioonile ja materjalidele, eriti neile, mille eesmärk on lapse sotsiaalse, vaimse ja kõlbelise heaolu ning füüsilise ja vaimse tervise areng
 • õigus lasteasutuste, lastekaitseteenistuste jm. hüvedele
 • õigus kaitsele igasuguse füüsilise ja vaimse vägivalla, ülekohtu või kuritarvituse, hooletussejätmise, hooletu või julma kohtlemise või ekspluateerimise, kaasa arvatud seksuaalse kuritarvituse eest
 • õigus riigi erilisele kaitsele ja abile, kui ta on ajutiselt või alaliselt ilma jäetud perekondlikust miljööst või kellel tema enese huvides ei ole lubatud jääda sellesse keskkonda
 • õigus vaimse või füüsilise puude olemasolul elada täisväärtuslikku ja rahuldavat elu tingimustes, mis tagavad eneseväärikuse, soodustavad enesekindluse kujunemist ja võimaldavad ühiskonnas aktiivselt osaleda
 • õigus võimalikult heale tervisele ning ravivahenditele ja tervise taastamisele
 • õigus sotsiaalsele turvalisusele
 • õigus eluasemele
 • õigus haridusele
 • õigus saada osa oma kultuurist, tunnistada ja viljeleda oma usku ning kasutada oma keelt
 • õigus puhkusele ja jõudeajale
 • õigus täiel määral osaleda kultuuri- ja kunstielus 
 • õigus olla kaitstud majandusliku ekspluateerimise eest ja töö eest, mis on ilmselt ohtlik või segab hariduse omandamist või on kahjulik lapse tervisele, kehalisele, vaimsele, hingelisele, kõlbelisele ja sotsiaalsele arengule
 • õigus olla kaitstud igasuguse seksuaalse ekspluateerimise ja seksuaalse ärakasutamise eest
 • õigus olla kaitstud kõigi lapse heaolu kahjustavate ekspluateerimisvormide eest.

Selleks, et saada lapse õigustest ning nende ellu rakendamisest täielik ülevaade tutvu ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga

Lapse õigustest ja ka kohustustest on ülevaade Eesti Vabariigi Lastekaitse seaduses

Head lapse õiguste kuud! :)

pühapäev, 23. oktoober 2011

Kord kohtusid Laps, Lapsevanem ja Internet

7 asja mida lapsevanemana teha, et kaitsta oma last internetis peituvate ohtude eest:
 1. Võta isiklik vastutus kindlustamaks lapse turvalisus internetis. Arutage koos, mis on interneti kasutamisel aktsepteeritav ja mis mitte.
 2. Hari iseennast. Ürita ennast hoida kursis arengutega interneti kasutamises:
  a. õpi kasutama neid interneti tööriistu, mida sinu lapski kasutab (jututoad, msn jne.),
  b. õpi tundma oma lapse ja tema sõprade interneti kasutamisharjumusi (kontrolli ka logifaile, et näha, kus Sinu laps on käinud),
  c. tuvasta need netilehed, mida Sa sooviksid et Su laps külastab,
  d. tuvasta need netilehed, millest laps peaks hoiduma,
  e. tee endale selgeks kuhu pöörduda tõsisemate probleemide puhul.
 3. Räägi oma lapsega! Selgita talle interneti võimalusi, aga ka seal valitsevaid ohte. Külasta lapsele huvipakkuvaid lehekülgi koos temaga. Tunne aktiivset huvi, mida laps internetis teeb. Selgita oma lapsele, et internetis tuleb samamoodi viisakalt käituda nagu kodus, lasteaias või koolis.
 4. Pane arvuti üldkasutatavasse ruumi (näiteks elutuppa). Nii saad paremini kontrollida lapse arvutikasutuse kestust.
 5. Lepi lapsega kokku reeglites ja jälgi nende reeglite mõlemapoolset täitmist.
 6. Julgusta last alati tulema Sinu juurde kui midagi arvutiga või internetis juhtub.
 7. Pea alati meeles, et arvuti ei asenda lapsevanemat!

Mõned kohad, kust saab kasulikku infot:

Kommentaaridesse on oodatud soovitused lapsevanematele ja kasuliku viited.


neljapäev, 20. oktoober 2011

Laste ja perede arengukava 2012-2020

Täna, 20. oktoobril 2011, kiitis Eesti Vabariigi valitsus heaks "Laste ja perede arengukava 2012-2020: Targad vanemad, toredad lapsed, tugev ühiskond". 

Arengukava peaeesmärk on  laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi 
tõstmine, soodustades seeläbi laste sünde. 

Peaeesmärgi saavutamiseks on püstitatud viis strateegilist eesmärki:


 1. Eesti laste- ja perepoliitika on teadmistepõhine ja ühtne, et toetada ühiskonna jätkusuutlikkust,
 2. Eesti on positiivset vanemlust toetav riik, kus pakutakse vajalikku tuge laste kasvatamisel ja vanemaks olemisel, et parandada laste elukvaliteeti ja tulevikuväljavaateid,
 3. Lapse õigused on tagatud ja loodud on toimiv lastekaitsesüsteem, et väärtustada ühiskonnas iga last ja tema arengut ning heaolu toetavat turvalist keskkonda,
 4. Eestis on perede adekvaatset majanduslikku toimetulekut toetav kombineeritud toetuste ja teenuste süsteem, et pakkuda perele püsivat kindlustunnet,
 5. Meestel ja naistel on võrdsed võimalused töö-, pere- ja eraelu ühitamiseks, et soodustada kvaliteetset ja iga pereliikme vajadustele vastavat igapäevaelu.


kolmapäev, 19. oktoober 2011

Mida me teinud oleme?

Vasalemma Valla Lastekaitse Seltsi üheks põhitegevuseks on lastele, noortele ja peredele suunatud ürituste korraldamine.

Oleme korraldanud:
-          mitmel korral lastekaitsepäeva tähistamise
-          koolivaheaegadel üritusi
-          advendiajal päkapikuhommikuid
-          suusa- ja lauatennisevõistluse
-          koos lastega prügikoristusaktsiooni
-          heategevuslikke lasteriiete müüke
-          info levitamist 
-          Vasalemma seltsimajas noortetoa loomist
-          ja veel nii mõndagi teist toredat tegemist.

Kui tahad meie tegemistes kaasa lüüa, siis anna endast julgelt märku!

Mina ja suured inimesed

Raamatus oli öeldud: "Boamaod neelavad oma saagi tervelt alla, ilma et nad seda näriksid. Siis ei jõua nad enam liigutadagi ja magavad kuus kuud, niikaua kui nad oma toitu seedivad." 

Siis mõtlesin ma palju dzungliseikluste üle järele ja ka minul õnnestus teha värvipliiatsiga oma esimene joonistus. Minu joonistus number 1. Ta oli niisugune:
Näitasin oma meistriteost suurtele inimestele ja küsisin, kas minu joonistus ajab neile hirmu peale. Nemad aga vastasid mulle: "Mispärast peaks kübar hirmu peale ajama?" 
Minu joonistus ei kujutanud kübarat. See kujutas boamadu, kes elevanti seedib. Siis ma joonistasin boamao sisemuse, et suured inimesed aru saaksid. Neile on ju alati seletusi tarvis. Minu joonistus number 2 oli niisugune:
Suured inimesed soovitasid mul jätta nii kinniste kui ka lahtiste boamadude joonistamine sinnapaika ja pigem maateaduse, ajaloo, matemaatika ja grammatika vastu huvi tunda. Nii ma siis jätsingi kuueaastaselt maalikunstniku toreda elukutse maha. Minu esimese ja minu teise joonistuse ebaõnnestumine oli mult julguse röövinud. Suured inimesed ei saa ju ise kunagi mitte millestki aru, lastel aga on nii tüütu neile ikka ja jälle seletusi anda. Nii ma siis pidingi endale teise ameti valima ja õppisin lennukeid juhtima. Olen igal pool maailmas natuke lennanud. Ja maateadusest, tõsi küll, on mulle palju kasu olnud. Oskasin kohe esimesest pilgust vahet teha Hiinamaa ja Arizona vahel. See on väga vajalik, kui oled öösel ära eksinud. Oma elu jooksul olen suure hulga tõsiste inimestega kokku puutunud. Olen suurte inimeste seltsis palju elanud. Olen neid üsna lähedalt näinud. See ei ole minu arvamust nende suhtes just eriti parandanud. 


Kui kohtan neist mõnda, kes mulle natuke terasemana tundub, siis teen temaga katset oma esimese joonistuse abil, mida olen siiani alal hoidnud. Alati olen tahtnud teada saada, kas ta on tõepoolest arusaaja inimene. Ja ikka on ta mulle vastanud: "See on kübar." Siis ei räägi ma temaga ei boamadudest, ei ürgmetsadest ega ka taevatähtedest. Laskun tema tasemele. Kõnelen temaga bridzist, golfimängust, poliitikast ja kaelasidemetest. Ja suur inimene on väga rõõmus, et on nii mõistlikku meest tundma õppinud.

(Väike Prints - Antoine de Saint-Exupery)