10.12.2005. aastal loodud seltsi eesmärk on kõigi Vasalemma valla laste õiguste, arengu ja huvide kaitsmine.
Seltsil on 14 liiget ning juhatus, kuhu kuuluvad Tiiu Mets, Küllike Zukker, Liivika Erissaar, Hanna Uustal ja Kaire Veeroja-Vannaasseme.

laupäev, 24. märts 2012

Kooli ja loovuse teemadel

"If you´re not prepared to be wrong, you´ll never come up with anything original" (Ken Robinson)
Tõlge: Kui sa ei ole valmis eksima, siis ei tule sa välja mittemillegi originaalsega.

Kui vajad eesti keelseid subtiitreid: Ken Robinsoni sõnul hävitavad koolid loovuse.

Kas ja mida saame muuta?

laupäev, 17. märts 2012

Lastekaitse korraldus Eestis

Lasteombutsmani kodulehelt leiab palju kasulikku infot. Toome siinkohal välja ühe olulise osa ehk selle, kuidas lastekaitse Eestis korraldatud on.

LASTEABI

Telefon: 116111
Kodulehekülg: www.lasteabi.ee
Lasteabiga võivad ühendust võtta lapsed ise ja ka kõik teised inimesed üle Eesti, kes soovivad nõu lastega seotud küsimustes.

RIIGI LASTEKAITSE KORRALDUS

Eesti riigis on lastekaitse korraldatud kolmel tasandil: kohalikul, maakondlikul ja riiklikul. Kõige esmalt tegeleb lapse kaitse ja abistamisega kohalik tasand (linn või vald). Riiklikul tasandil toimub kõiki Eesti lapsi puudutavate otsuste tegemine. Maakondlik tasand nende vahel toetab ja kontrollib kohalikku tasandit laste kaitse tagamisel ja täide viimisel ning aitab riiklikku tasandit lastekaitse ülesannete täitmisel.

Linn või vald (kohalik tasand)

Linna- või vallavalitsuse ülesanne on korraldada lastekaitsetöötaja abil kõikide oma linnas või vallas elavate laste kaitset ja abi. Lastekaitsetöötaja on sõlmpunkt, kellele võivad kõik teatada abi või kaitset vajavast lapsest ning perest. Tema ülesanne on kokku koguda informatsiooni lastelt ja lastega kokkupuutuvatelt osapooltelt (vanemad või hooldajad, lähedased, naabrid, haridus-, tervishoiu-, politseitöötajad jne).

Linnad ja vallad pakuvad oma elanikele erinevaid toetusi (nt toetus laste toitlustamiseks koolis või lasteaias vms) ja teenuseid (nt sotsiaal- või psühholoogiline nõustamine vms). Lastekaitsetöötaja ülesanne on tunda linna või valla toetamisvõimalusi ja vastutada nende asjakohase jagamise ning määramise eest.

Kohaliku omavalitsuse ülesanne on paigutada laps viivitamatult ohututesse tingimustesse ning pöörduda kohtusse, kui pere seab ohtu lapse elu ja tervise. Lapse perest eraldamise ja hooldusõiguse piiramise otsustab kohus.

Linna- või vallavalitsuse korraldatud on enamiku lasteaedade ja koolide õppe- ning kasvatustegevus.

Linna- või vallavalitsuste kontaktandmed:

Maakond (maakondlik tasand)

Maavanem kontrollib oma maakonna linnade ja valdade poolt lapsele ning tema perele pakutavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteeti, sotsiaaltoetuste ja -teenuste ning muu abi andmise või sellest keeldumise otsuseid ja otsuste seaduslikkust ning oma maakonna lasteaedade ja koolide õppe- ning kasvatustegevust.

Lisaks korraldab maavanem linnade ja valdade lastekaitsetöötajate koolitust ning nõustamist, lastekaitsestatistika kogumist, lapsendamist, asenduskoduteenuse rahastamist jms. 

Maavalitsuste kontaktandmed:

Riik (riiklik tasand)

Riiklik tasand tegeleb laste hoolekande, tervishoiu, hariduse, huvitegevuse, töö, puhkuse, turvalisuse jms korraldamisega. Lapse õiguste tagamine ja lastekaitse puudutab riiklikul tasandil mitmeid erinevaid asutusi. Allpool on toodud mõned neist, kellega lastel ja peredel on sagedasemaid kokkupuuteid.

Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakond kavandab ja viib ellu lapse õiguste ning lastekaitse poliitikat kõikide Eesti laste nimel. Osakond koordineerib lapse ja perede arengukava elluviimist ning valmistab ette lastekaitset puudutavaid poliitilisi otsuseid, õigusaktide eelnõusid, standardeid ja juhendmaterjale.

Haridus- ja Teadusministeerium koordineerib hariduse ja noorsootöö korraldust, sh õppekavade, -kirjanduse ja -vahendite, -metoodikate jms koostamist, samuti valmistab ette hariduse ja noorsootöö valdkonna õigusaktide eelnõusid.
Kodulehekülg: www.hm.ee

Sotsiaalkindlustusameti koosseisus olevate piirkondlike pensioniametite kaudu makstakse toetusi lastega peredele, samuti vanemahüvitist ning elatisabi.

Politsei- ja Piirivalveameti kõigis neljas piirkondlikus prefektuuris on ametis noorsoopolitseinikud, kes tegelevad ennetustegevuse ja korrakaitsega. Iga prefektuuri kriminaalbüroos on moodustatud lastekaitseteenistused, kes tegelevad laste vastu suunatud ja laste poolt korda saadetud kuritegude uurimisega.

KODANIKUÜHENDUSED
  
Õpilased


Lapse õiguste ja huvide eest seisvad organisatsioonid


Lapsevanemad
laupäev, 10. märts 2012

Lasteombutsmani koduleht ja Facebook

Alates märtsi algusest on avatud lasteombutsmani kodulehekülg. Kodulehel selgitab õiguskantsler kui lasteombudsman lapsele ja noorele lihtsalt, arusaadavalt ja vahetult nende peamisi õigusi ja kohustusi. Samuti toob lasteombudsman ära lapsevanema õigused ja kohustused, annab infot Eesti lastekaitse korraldusest ning mitmesugust uut ja vajalikku teavet seoses lapse õiguste ja lasteombudsmani tööga

Lasteombudsmani kodulehel on lugejarühmi silmas pidades erineva keelekasutuse, raskusastme ja teabemahuga lehed lapsele, noorele ja täiskasvanule. 
Laste leht on mõeldud kuni 12-aastastele. Lasteombudsman selgitab hästi lihtsalt ning vahetult lapsele kõneldes, kes on lasteombudsman ja millega ta tegeleb, kuidas laps saab soovi korral lasteombudsmani poole pöörduda, millised on lapse õigused ja kohustused, millised on lapsevanema õigused ja kohustused; annab lapsele elulist ja huvitavat infot korduvate küsimuste all, samuti kasulikke linke jm. 

Noorte leht on mõeldud 13-18-aastastele ning sisaldab laste lehega võrreldes veidi enam eale arusaadavat teavet, näiteks on lisatud aktuaalsed uudised ja infomaterjalid, teave Eesti lastekaitse korraldusest jm. 

Täiskasvanute lehelt leiab kogu lapse õiguste ja lasteombudsmani tegevusega seotud vajaliku info, sh lasteombudsmani seisukohad, eelisvaldkonnad lasteombudsmani töös, aastaaruanded, uuringud ja analüüsid; viiteid allikatele, kust on võimalik lapse õiguste kohta põhjalikumalt lugeda jpm.   

Eestis loodi lasteombudsman 19. märtsil 2011, kui õiguskantslerile pandi seadusega lapse õiguste kaitse ja edendamise ülesanded. Lasteombudsmani ülesannete täitmiseks on Õiguskantsleri Kantseleis laste õiguste osakond.

Lasteombudsman on ellu kutsunud nõuandva kogu, et kaasata lapsi ja noori lasteombudsmani töösse ja lapsi puudutavate oluliste küsimuste arutamisse, toetada lasteombudsmani tegevust, anda neile võimalus väljendada oma seisukohti ning tõstatada lastega seotud probleeme. Nõuandval kogul on oma statuut.  Lasteombudsmani nõuandva kogu liikmed on alla 18-aastased erinevaid laste- ja noorteorganisatsioone esindavad lapsed.

Lasteombutsman on ka Facebookis.

Allikas: Õiguskantsleri Kantseleikolmapäev, 7. märts 2012

Iga laps on...


Tõlge: Iga laps on kunstnik, probleem seisneb selles, kuidas jääda kunstnikuks, kui sa suureks saad.

reede, 2. märts 2012

1000 ja Facebook

Eile 1. märtsil sai meie blogi tuhandenda külastuse vääriliseks. Jah, juba 1000 uudistamas käimist! Meil on siiras rõõm, et külastajate arv kasvab ning meie tegemised ja mõtted teistelegi huvi pakuvad.


Avasime ka Vasalemma Valla Lastekaitse Seltsi Facebooki konto, kus uudiseid ning viiteid blogiuuendustest huvilisteni toome. 


Mõnusat kevade ootust ning viimaste lumememmede ehitamist!