10.12.2005. aastal loodud seltsi eesmärk on kõigi Vasalemma valla laste õiguste, arengu ja huvide kaitsmine.
Seltsil on 14 liiget ning juhatus, kuhu kuuluvad Tiiu Mets, Küllike Zukker, Liivika Erissaar, Hanna Uustal ja Kaire Veeroja-Vannaasseme.

kolmapäev, 29. veebruar 2012

Laste väärkohtlemisest

Mõtteaineks.
Tõlge: Meil on miljon väikest seadet, mis ennetavad laste vigasaamist. Kas ei oleks hea, kui meil oleks ükski, mis ennetaks nende väärkohtlemist? Tegelikult meil on.

reede, 24. veebruar 2012

kolmapäev, 22. veebruar 2012

Heaks lapsevanemaks!

Sotsiaalministeeriumi laste ja perede arengukavas 2012–2020 on aluseks võetud Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitus positiivse vanemluse kohta. Selle kohaselt
peetakse positiivse vanemluse all silmas vanemlikku käitumist, mis igati arvestab lapse
huvidega, on hoolitsev ja enesekindlust sisendav, vägivallavaba, tunnustav ja suunav ning seab piire lapse täieliku arengu soodustamiseks.

Positiivse vanemluse (positive parenting) kõrval räägitakse järjest enam ka piisavalt heast
vanemlusest (good enough parenting). See käsitlus tugineb eelkõige arusaamale, et on
ebareaalne oodata lapsevanematelt täiuslikkust, sest seda tehes õõnestaksime enamiku vanemate pingutusi, kes praktiliselt on „piisavalt head”, et täita oma laste vajadusi
(Hoghuni ja Speight 1998).

Jätka huvitavat ja kasulikku lugemist:
Hanna Vseviov (lk 12-15)

Allikas: Ajakiri Sotsiaaltöö nr 4 2011


teisipäev, 14. veebruar 2012

Ülevaade laste vaesusest Eestis

Õiguskantsler lasteombudsmanina koostas ülevaate „Vaesus ja sellega seotud probleemid lastega peredes“.

Eestis elab absoluutses vaesuses pea iga viies laps ehk üle 45 000 lapse. Kui absoluutses vaesuses elavatele lastele lisada ka vaesusriskis elavad lapsed, puudutab vaesus enam kui 63 000 last. Ühiskonna näitajatega võrreldes on laste vaesus suurem nii suhtelise kui ka absoluutse vaesuse puhul. Näiteks on laste absoluutne vaesus 1,6 korda kõrgem ühiskonna keskmisest absoluutse vaesuse määrast.

Vaesusega kaasneb sageli sotsiaalse turvalisuse puudumine, tõrjutus ja eneseteostuse võimaluste piiratus. Samuti toidu nappus ning puudulikest olmetingimustest tingitud terviseriskid. See kõik ohustab lapse arengut ning sellistes tingimustes kasvamine on lapse õiguste rikkumine. Raskematel juhtudel jätab vaesus lapse eemale ühiskonnas tunnustatud sotsiaalsetest, majanduslikest ja kultuurilistest õigustest. Seega on vaesus otseselt seotud inimõiguste ja lapse õigustega.

Oluline on vaesuse mõjude vähendamine, laste igakülgsete arenguvõimaluste loomine ning vaesuse järgmistele põlvkondadele edasikandumise katkestamine

Kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajate kinnitusel püüavad omavalitsused vaesuses olevaid lastega peresid nii toetuste kui teenustega abistada, kuid paraku jääb mõlemast puudu. Samuti napib lastekaitsetöötajaid. Kohest abi vajavate laste ning vanemate jaoks on teenuste järjekorrad pikad, teenusepakkujaid vähe ning nii sobivad teenused, kui ka transpordiühendus nendeni puudulik. Toimetulekutoetusest, kui riiklikust meetmest ei piisa, et peresid vaesuspiirist väljapoole tuua ning mitmel juhul ei toimu toetuse kasutamine sihipäraselt.

Lasteombudsman teeb laste vaesuse leevendamiseks mitmeid ettepanekuid,  mis on suunatud otseselt laste olukorra parandamisele. 

Praktikas on ilmnenud, et lapsele suunatud rahalisi toetusi ei kasuta vanemad paljudel juhtudel lapse huvides. Lasteombudsmani hinnangul on vaja rohkem abi ja teenuseid viia otse lapseni – nii aitab ja toetab see last kõige paremini. Lahenduste otsimisel tuleb ühelt poolt pidada silmas konkreetset abivajavat last ja just talle vajalikke teenuseid ning teisalt tuleb vaadata lastekaitse süsteemis parandamist vajavat laiemalt.

Mõned näited lasteombutsmani ettepanekutest:
-          teenuste (nt psühholoogi- ja logopeediteenuse) toomine lapsele ja vanemale  
       lähemale;
-          riiklikult koordineeritud piirkondlike nõustamis- ja teenusekeskuste loomine;
-          regulaarse kohustusliku arstliku kontrolli kehtestamine;
-          lasteaia- ja koolitoidu kompenseerimine lastele, kelle vanemad ei suuda selle eest 
       tasuda.

Ettepanekute arutamiseks kutsub lasteombudsman 6. märtsil kokku ekspertide ja otsustajate ümarlaua „Laste vaesus – otsime lahendusi!“
Pilt: joonmeedia.blogspot.com. Seminar: Mobiilne noorsootöö riskioludes elavate noortega. 

teisipäev, 7. veebruar 2012

Peame plaani!

21. ja 22. jaanuaril kogunesid Vasalemma Valla Lastekaitse Seltsi liikmed kokku selleks, et üheskoos järgmise kahe aasta tegevusplaane arutada ning kindlad eesmärgid paika seada.

Milline on Vasalemma Valla Lastekaitse Seltsi roll kogukonnas? Milliseid tegevusi me sellel ning järgneval aastal teeme? Kuidas kaasame uusi liikmeid? Kuidas motiveerime olemasolevaid? See on üks osa küsimustest, mida arutati ning läbi mõeldi.

Selleks, et me omaette arutades mõtetega liialt kokku ei jookseks, aitas meid plaanide arendamisel väga mitmete vabaühenduste koolitamisega tegelenud Elina Kivinukk

Nüüd on esialgsed plaanid valmis ning hakkame edasi liikuma nende elluviimise poole. Kui mõnel blogi lugejal on soov samuti seltsi tegemistes kaasa lüüa, siis võtke meiega julgelt ühendust: vasalemmalastekaitse@hot.ee.