10.12.2005. aastal loodud seltsi eesmärk on kõigi Vasalemma valla laste õiguste, arengu ja huvide kaitsmine.
Seltsil on 14 liiget ning juhatus, kuhu kuuluvad Tiiu Mets, Küllike Zukker, Liivika Erissaar, Hanna Uustal ja Kaire Veeroja-Vannaasseme.

reede, 28. oktoober 2011

Kohe algab november – lapse õiguste kuu

Eesti ühines 20. novembril 1991 ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga, mis kajastab kõigil maailma lastel olevaid rahvusvaheliselt tunnustatud õiguseid.

Eesti Vabariik tähistab tänavu ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga ühinemise 20-ndat aastapäeva ning selle puhul on MTÜ Lastekaitse Liit nimetanud novembri Lapse õiguste kuuks. Lisainfo toimuvatest tegevustest. 

Igal lapsel on muuhulgas:
 • sünnipärane õigus elule
 • õigus nimele
 • õigus omandada kodakondsus
 • õigus võimaluse piires tunda oma vanemaid ja olla nende poolt hooldatud
 • õigus säilitada oma seadusega tunnustatud identiteet, sealhulgas kodakondsus, nimi ja perekondlikud suhted ilma ebaseadusliku vahelesegamiseta
 • õigus mitte olla eraldatud oma vanematest vastu nende tahtmist, välja arvatud juhul, kui niisugune eraldamine toimub lapse huvides
 • õigus säilitada regulaarsed isiklikud suhted ja otsene kontakt mõlema vanemaga, kui see ei ole lapse huvidega vastuolus
 • õigus väljendada oma vaateid vabalt kõikides teda puudutavates küsimustes
 • õigus sõnavabadusele
 • õigus mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadusele
 • õigus moodustada ühinguid ja vabadus rahumeelseteks kogunemisteks
 • õigus sellele, et tema eraellu, perekonnaellu, kodusse ega kirjavahetusse ei või meelevaldselt ega ebaseaduslikult sekkuda, samuti ei tohi ebaseaduslikult rünnata tema au ja head mainet
 • õigus seaduslikule kaitsele
 • õigus juurdepääsuks mitmekülgsele riiklikule ja rahvusvahelisele informatsioonile ja materjalidele, eriti neile, mille eesmärk on lapse sotsiaalse, vaimse ja kõlbelise heaolu ning füüsilise ja vaimse tervise areng
 • õigus lasteasutuste, lastekaitseteenistuste jm. hüvedele
 • õigus kaitsele igasuguse füüsilise ja vaimse vägivalla, ülekohtu või kuritarvituse, hooletussejätmise, hooletu või julma kohtlemise või ekspluateerimise, kaasa arvatud seksuaalse kuritarvituse eest
 • õigus riigi erilisele kaitsele ja abile, kui ta on ajutiselt või alaliselt ilma jäetud perekondlikust miljööst või kellel tema enese huvides ei ole lubatud jääda sellesse keskkonda
 • õigus vaimse või füüsilise puude olemasolul elada täisväärtuslikku ja rahuldavat elu tingimustes, mis tagavad eneseväärikuse, soodustavad enesekindluse kujunemist ja võimaldavad ühiskonnas aktiivselt osaleda
 • õigus võimalikult heale tervisele ning ravivahenditele ja tervise taastamisele
 • õigus sotsiaalsele turvalisusele
 • õigus eluasemele
 • õigus haridusele
 • õigus saada osa oma kultuurist, tunnistada ja viljeleda oma usku ning kasutada oma keelt
 • õigus puhkusele ja jõudeajale
 • õigus täiel määral osaleda kultuuri- ja kunstielus 
 • õigus olla kaitstud majandusliku ekspluateerimise eest ja töö eest, mis on ilmselt ohtlik või segab hariduse omandamist või on kahjulik lapse tervisele, kehalisele, vaimsele, hingelisele, kõlbelisele ja sotsiaalsele arengule
 • õigus olla kaitstud igasuguse seksuaalse ekspluateerimise ja seksuaalse ärakasutamise eest
 • õigus olla kaitstud kõigi lapse heaolu kahjustavate ekspluateerimisvormide eest.

Selleks, et saada lapse õigustest ning nende ellu rakendamisest täielik ülevaade tutvu ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga

Lapse õigustest ja ka kohustustest on ülevaade Eesti Vabariigi Lastekaitse seaduses

Head lapse õiguste kuud! :)

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar